Werknemers krijgen momenteel pas recht op een transitievergoeding bij een arbeidsovereenkomst van tenminste 24 maanden. Straks bouwen werknemers al vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding op.

Nieuw is ook dat dat scholing gericht op de inzetbaarheid voor een andere functie binnen de eigen organisatie in mindering gebracht mag worden op de transitievergoeding. Nu mag scholing alleen in mindering gebracht worden op de transitievergoeding als de scholing moet leiden tot werk buiten de organisatie van de werkgever. Scholing die bedoeld is om de eigen functie goed te kunnen uitoefenen mag niet in mindering gebracht worden op de transitievergoeding.

Transitievergoeding bij ontslag bij langdurig arbeidsongeschiktheid

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ heeft elke werknemer bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst die minstens 2 jaar heeft geduurd, recht op een transitievergoeding. Dus ook bij ontslag na 2 jaar ziekte. Dit voelt voor veel werkgevers als onrechtvaardig. Zij hebben immers al 2 jaar lang het loon doorbetaald. Door een beëindiging van de arbeidsovereenkomst komt daar nog eens als extra kostenpost de transitievergoeding bovenop.

In de praktijk proberen werkgevers aan het betalen van de transitievergoeding te ontkomen door een werknemer na 2 jaar ziekte in dienst te houden. Er ontstaat dan een “slapend dienstverband”, want de loondoorbetalingsverplichting eindigt na 2 jaar. Verschillende rechters hebben geoordeeld dat het laten voortbestaan van de arbeidsovereenkomst uitsluitend om geen transitievergoeding te hoeven betalen, geen signaal is van goed werkgeverschap. Ernstig verwijtbaar is het echter niet.

Daarom kwam minister Asscher met het Wetsvoorstel wijziging transitievergoeding. In dit wetsvoorstel blijft het recht op transitievergoeding voor arbeidsongeschikte werknemers bestaan. Wel kunnen werkgevers die op of na 1 juli 2015 een transitievergoeding hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid een compensatie krijgen.

Het kabinet wil vooral voor mkb-werkgevers de scherpe kantjes van de transitievergoeding af halen. Het is nog even wachten op de nadere uitwerking. Wel is opvallend dat daarbij expliciet mkb-werkgevers worden genoemd terwijl het oorspronkelijke wetsvoorstel betrekking heeft op alle werkgevers.