Wet Verbetering Poortwachter

De Wet verbetering poortwachter legt jou als werkgever een actieve rol op in de aanpak van een snelle terugkeer op het werk van de zieke werknemer. De Wet verbetering poortwachter verplicht je een aantal stappen binnen een door de wet vastgesteld tijdspad te nemen als langdurig ziekteverzuim dreigt. Samen met de zieke werknemer ben je verantwoordelijk voor de re-integratie in de eerste twee ziektejaren.

De uitvoering van de Wet verbetering poortwachter ligt in handen van de werkgever. De wet schrijft tijdsgebonden acties voor die jij en de zieke werknemer moeten uitvoeren. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van de re-integratie. UWV treedt op als poortwachter en toetst (poortwachterstoets) of jij en de zieke werknemer zich voldoende hebben ingespannen voor werkhervatting in passend eigen werk, ander werk binnen je onderneming of elders (re-integratieverplichting) en of de werknemer in aanmerking komt voor collectieve voorzieningen.

Als UWV jouw inspanningen als onvoldoende beoordeelt dan kan UWV sancties opleggen.

Wet verbetering poortwachter in 6 stappen en tijdslijn

Stap 1: Ziekmelding door werknemer

Week 1

De zieke werknemer dient zich op de eerste ziektedag ziek te melden. Duurt de ziekte langer dan een paar dagen dan moet je dit als werkgever binnen een week bij de Bedrijfsarts of Arbodienst melden. Het is verstandig om bij langdurig ziekteverzuim één Casemanager aan te wijzen die het contact onderhoudt met de zieke werknemer.

Tip! Leg vanaf het begin van de ziekmelding alle contacten en afspraken – ook telefonisch -vast, dit vormt met alle formulieren en de stukken het re-integratieverslag.

Stap 2: Probleemanalyse en re-integratieadvies Bedrijfsarts

Binnen 6 weken

Je vraagt de Bedrijfsarts of Arbodienst een probleemanalyse en een re-integratieadvies op te stellen als langdurige ziekte dreigt. Je ontvangt alleen die gegevens die je nodig hebt om samen met je werknemer een Plan van aanpak te kunnen opstellen.

Stap 3: Plan van aanpak

Binnen 8 weken

Je stelt het Plan van aanpak samen met je werknemer op. Aan de hand van het advies van de Bedrijfsarts maak je in het plan afspraken over de functiemogelijkheden. Maak duidelijk wat moet worden wat gedaan om passende arbeid te vinden. In eerste instantie binnen je eigen bedrijf (eerste spoor). Pas als de Bedrijfsarts het sein geeft kan je bij een nieuwe werkgever naar passende arbeid zoeken (tweede spoor). Volgens de Wet verbetering poortwachter moet je de afspraken vastleggen in het formulier Plan van aanpak van UWV. De opgestelde Probleemanalyse kan daarbij goed gebruikt worden om het Plan van Aanpak op te stellen.

Let op! Als aan de basis van het verzuim een arbeidsconflict ligt kan het tweede spoor worden ingezet, ook als de werknemer zijn huidige functie nog wel kan uitvoeren.

Tip! Bijstellen Plan van aanpak: De Probleemanalyse kan tussentijds worden bijgesteld als de medische situatie daar aanleiding toe geeft. Blijf hiervoor ook advies inwinnen bij de betrokken experts.

Stap 4: Melding bij UWV

Week 42

Je dient na 42 weken de zieke werknemer te melden bij UWV. Houd je aan dit termijn want bij overschrijding krijg je een boete.

Tip! Jij of je werknemer kunnen bij UWV een deskundigenoordeel aanvragen, als jij of je werknemer twijfels heeft over de re-integratie-inspanningen.

Waarom vraag ik als werkgever een deskundigenoordeel bij UWV aan?

Als je van mening verschilt met je werknemer over de re-integratie, dan kan een deskundigenoordeel een oplossing bieden. Het is een objectief advies om met een nieuwe blik naar de situatie te kijken. UWV is wettelijk verplicht bij een deskundigenoordeel te kijken naar passende arbeid, re-integratie-inspanningen van de werkgever et cetera.

Tip! Bezwaar maken UWV-besluit
Zowel werkgevers als werknemers kunnen een deskundigenoordeel aanvragen. Een deskundigenoordeel wordt uitgevoerd door UWV. Ga je niet op tijd in bezwaar, dan loop je het risico dat er niets meer aan de beslissing gedaan kan worden en gaat UWV jouw bezwaarschrift niet meer behandelen. Wil je een bezwaarschrift indienen op grond van de Ziektewet? Dan moet dit binnen 2 weken.

Stap 5: Eerstejaarsevaluatie

Week 52

Na 52 weken kijken jij en je werknemer naar de re-integratieactiviteiten in het eerste ziektejaar. Duidelijk moet worden of het gestelde doel en de gekozen route van de re-integratie nog de juiste is of moet worden bijgesteld, bijvoorbeeld als de belastbaarheid van de zieke is verslechterd. De evaluatie wordt ingevuld – samen met de zieke werknemer – op het formulier: eerstejaarsevaluatie.

Let op! De eerstejaarsevaluatie wordt door UWV meegenomen in de poortwachterstoets.

Zijn de gestelde doelen en route niet (meer) haalbaar, dan pas je als Casemanager het Plan van aanpak aan volgens Wet verbetering poortwachter. Het is aan te raden om dit formulier compleet ingevuld en ondertekend te hebben voordat het eerste ziektejaar om is.

Tip! Na 52 weken is het in de meeste gevallen raadzaam om een Arbeidsdeskundige in te zetten voor onderzoek. In dit onderzoek wordt aan de hand van een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) bekeken wat de relatie is tussen de belastbaarheid van de werknemer en de eisen qua belastbaarheid van de functie.

Stap 6: Aanvraag WIA

Week 91

Is de werknemer nog steeds ziek, dan moet je een WIA-aanvraag indienen bij UWV. De aanvraag bestaat uit het Plan van aanpak (inclusief bijstellingen), de eerstejaarsevaluatie, de eindejaarsevaluatie (door jou en je werknemer opgesteld) en medische informatie (probleemanalyse en het door de werknemer bij de Bedrijfsarts opgevraagde actuele oordeel (volledig en duurzaam arbeidsongeschikt verkorting van WIA-wachttijd naar 13 weken). Op basis van al deze informatie voert UWV de poortwachterstoets uit.

Let op! Jij en je zieke werknemer kunnen met elkaar afspreken de WIA-aanvraag uit te stellen (slapend dienstverband). Je moet dan wel het loon (70%) van de zieke werknemer doorbetalen.

WIA: WGA en IVA

De WIA bestaat uit twee onderdelen:

  1. De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA): is je werknemer tussen de 35 – 80% arbeidsongeschikt, dan heeft hij/zij recht op de WGA. De WGA geldt ook voor mensen die tijdelijk volledig arbeidsongeschikt zijn. Deze uitkering is de eerste twee maanden 75% van het eigen dagloon en vervolgens 70% daarvan.
  2. De Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA): is je werknemer volledig (80% of meer) arbeidsongeschikt en is er een kleine kans op herstel, dan heeft hij/zij recht op de IVA. De IVA is een inkomensvoorziening en is alleen bedoeld voor mensen die volledig én duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

Eigen risico dragen WGA

Besluit je het eigen risico zelf te dragen voor de WGA, dan ben je in totaal maximaal twaalf jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van je werknemer als deze een WGA-uitkering krijgt. Deze periode begint op de eerste ziektedag van je werknemer en eindigt op het moment dat je werknemer twaalf jaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is. Komt je werknemer zijn verplichtingen niet na, dan mag je een sanctie opleggen. Denk hierbij aan een gedeeltelijke weigering van de uitkering. Je werknemer kan hiertegen in bezwaar. De eigenrisicodrager moet hiervoor wel een bezwaarprocedure inrichten.

Kies je ervoor om je bij UWV te verzekeren, dan gaan de re-integratieverantwoordelijkheden van je werknemer – met een WGA-uitkering – na twee jaar verzuim over naar UWV.